10 Modelle:

AKI
Black
AKI
Fuxia
KAI
Grey
PLUTONE
VELCRO
Grey-Blue
PLUTONE
VELCRO
Grey-Fuxia
DRUM
VELCRO
Black-Yellow
DRUM
VELCRO
Black-Fuxia
KOBU
VELCRO
Sky
KOBU
VELCRO
Lilac
KOBU
VELCRO
White
Previous slide
Next slide

Modellübersicht

NameFarbeLeistenExtra-FlexGrößeBestellnummer
AKIAkiBlackTHERAPY 7 (V) SPORT24 – 449858M107006300200000
AKIAkiBlackORTHOTIC 1024 – 449858M210006300200000
AKIAkiFuxiaTHERAPY 7 (V) SPORT24 – 449858M107006301200000
AKIAkiFuxiaORTHOTIC 1024 – 449858M210006301200000
KAIKaiGrey, Lamb liningTHERAPY 7 (V) SPORT24 – 449858M107016301700000
KAIKaiGrey, Lamb liningORTHOTIC 1024 – 449858M210016301700000
PLUTONE VELCROPlutone Velcro
Grey-BlueTHERAPY 7 (V) SPORTExtra-Flex Logo
24 – 449858M107007301800000
PLUTONE VELCROPlutone Velcro
Grey-BlueORTHOTIC 10Extra-Flex Logo
24 – 449858M210007301800000
PLUTONE VELCROPlutone Velcro
Grey-BlueORTHOTIC 13Extra-Flex Logo
24 – 449858M213007301800000
PLUTONE VELCROPlutone Velcro
Grey-FuxiaTHERAPY 7 (V) SPORTExtra-Flex Logo
24 – 409858M107007301900000
PLUTONE VELCROPlutone Velcro
Grey-FuxiaORTHOTIC 10Extra-Flex Logo
24 – 409858M210007301900000
PLUTONE VELCROPlutone Velcro
Grey-FuxiaORTHOTIC 13Extra-Flex Logo
24 – 409858M213007301900000
DRUM VELCRODrum VelcroBlack-YellowTHERAPY 7 (V) SPORTExtra-Flex Logo
24 – 449858M107008302100000
DRUM VELCRODrum VelcroBlack-YellowORTHOTIC 10Extra-Flex Logo
22 – 449858M210008302100000
DRUM VELCRODrum VelcroBlack-FuxiaTHERAPY 7 (V) SPORTExtra-Flex Logo
24 – 389858M107008302000000
DRUM VELCRODrum VelcroBlack-FuxiaORTHOTIC 10Extra-Flex Logo
24 – 389858M210008302000000
KOBU VELCROKobu VelcroSkyTHERAPY 7 (V) SPORTExtra-Flex Logo
24 – 449858M107010300300000
KOBU VELCROKobu VelcroSkyORTHOTIC 10Extra-Flex Logo
24 – 449858M210010300300000
KOBU VELCROKobu VelcroLilacTHERAPY 7 (V) SPORTExtra-Flex Logo
22 – 389858M107010301100000
KOBU VELCROKobu VelcroLilacORTHOTIC 10Extra-Flex Logo
22 – 389858M210010301100000
KOBU VELCROKobu VelcroWhiteTHERAPY 7 (V) SPORTExtra-Flex Logo
22 – 449858M107010300100000
KOBU VELCROKobu VelcroWhiteORTHOTIC 10Extra-Flex Logo22 – 449858M213010300100000